නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ��������������� ������������������ 57

��������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close