ත්‍රිවිධ රත්නය ��������� ��������������� 63

��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close