ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������������������ ��������� ��������������� ���������������

������������������������ ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close