ත්‍රිවිධ රත්නයසංඝ රත්නය ������������������������ ��������� ��������������� ��������������� 1

������������������������ ��������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close