ත්‍රිවිධ රත්නය ���������������, ������������, ��������� 60

���������������, ������������, ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close