ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������� ��������� ������������������������ ������������������������������������ ������ ��������������������������� 1

��������� ��������� ������������������������ ������������������������������������ ������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close