ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������������������� ������ ��������������� 1

��������������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close