දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා ��������������� ��������������� ��������������������� ������������������������������ ��������� 3

��������������� ��������������� ��������������������� ������������������������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close