ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������� ��������������� ������ ��������� ��������������� 1

��������� ��������������� ������ ��������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close