දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජාබුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම ��������������������� ������������ ������ ���������

��������������������� ������������ ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close