දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජාබුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම ������������ ������������������ ������ ������������������������������ ������ ������������������

������������ ������������������ ������ ������������������������������ ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close