දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජාබුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම ������������ ������������������ ������������������ ��������������� ������������������

������������ ������������������ ������������������ ��������������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close