දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජාබුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම ��������������� ��������������� ��������������������� ��������� ��������� ������������������ ���������������������������

��������������� ��������������� ��������������������� ��������� ��������� ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close