පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������������� ���������������

��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close