පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������ ��������� ������ ��������������� ������������ ������������������

������������������ ��������� ������ ��������������� ������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close