දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජාබුද්ධ පූජාව බල්ලන්ට කුරුල්ලන්ට දීම ��������������������� ������������������ ������ ���������������������

��������������������� ������������������ ������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close