පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������ ������������ ��������������� ��������������� ������������������������

������ ������������ ��������������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close