පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������� ��������������������� ��������� ���������

��������� ��������������������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close