පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������ ������������ ���������������

������������������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close