දාන කථාපූජාබුද්ධ පූජා ��������������������� ��������� ��������������� ��������������� 2

��������������������� ��������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close