පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ��������������� ��������� ������ ���������

��������������� ��������� ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close