නිවන් මග ��������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� 18

��������������������������� ��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close