නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������������������� 1

��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close