භාවනාවධ්‍යාන ������������ ������������ ��������� (������ ���������������)

������������ ������������ ��������� (������ ���������������) යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close