නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������������ ������������������������������ ��������������� ������������������������ 10

������������������������ ������������������������������ ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close