අභිධර්මයචිත්තයසිත ������������ ������������������������ ��������������� ���������������

������������ ������������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close