විනය ��������� ������������ ��������������� ������������ ��������� ������������

��������� ������������ ��������������� ������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close