පටිච්චසමුප්පාදයජාති ��������� ������������ 4

��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close