දිව්‍ය ලෝකදිව්‍යලෝකයේ පිහිටීමබ්‍රහ්මලොව සුව ��������� ���������������������

��������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close