නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යයදුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය ������������������ ������������ ��������� 2

������������������ ������������ ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close