නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ��������������� ������������������ ������������������ ��������� ��������� 1

��������������� ������������������ ������������������ ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close