දාන කථාපිං ��������������� ������������������ ������������������ ������ ��������������� 1

��������������� ������������������ ������������������ ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close