දාන කථාපිං ������������ ��������������������������������� ��������� ��������� 2

������������ ��������������������������������� ��������� ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close