නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ������������ ������������ ������������������ 2

������������ ������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close