නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ��������������� ��������������������� 4

������������������ ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close