නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ��������������� ��������������������� 1

��������� ��������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close