නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ������������ ��������������������� 2

��������������� ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close