නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ��������������� ������ ���������, ���������������, ��������� 1

��������� ��������������� ������ ���������, ���������������, ��������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close