නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������ ������ ���������

������ ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close