භාවනාවසමාධි ������������������������ ��������������� 2

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close