නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මසතර සතිපට්ඨානය ������������������ ��������� ������ ������������������������ 3

������������������ ��������� ������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close