නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය ������������ ������������

������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close