ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පොදු ගැටළු සහ විසඳුම් ������������ ���������������������������

������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close