ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������ ������������������ ���������������

������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close