දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ��������������������������� ���������

��������������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close