ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්ලෙඩ රෝගවලට විසදුම් ��������������� ������������������������

��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close