භාවනාවමෙත් සිත ������������������ ������������, ��������������� ������������, ������������������ ������������

������������������ ������������, ��������������� ������������, ������������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close