භාවනාවමෙත් සිත ��������� ������������, ��������� ������������, ��������� ������������

��������� ������������, ��������� ������������, ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close