පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ��������������� ��������������� ��������������� 23

��������������� ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close