නිවන් මගරූපස්කන්දය ������������������ ��������������� 21

������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close