නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������������� ������ ��������������� 6

��������������� ������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close